Top

Plans de pensions i coronavirus

Plans de pensions i coronavirus

El Consell de Ministres va aprovar el passat dia 31 de març l’ampliació de les contingències en les quals podran fer-se efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, amb caràcter excepcional, com a supòsits en els quals es podrà disposar de l’estalvi acumulat en els seus plans de pensions derivats de la situació de desocupació conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació i el cessament d’activitat de treballadors per compte propi que es produïsquen com a conseqüència del COVID-19.

Aquesta mesura forma part d’un nou paquet de mesures urgents complementàries en els àmbits econòmiques i socials, aprovades pel Govern per a fer front als efectes econòmics derivats de l’Estat d’Alarma per COVID-19, i que han sigut recollides en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Requisits

Es busca contribuir a alleujar les necessitats de liquiditat de les llars. Així el Decret llei precisa que, durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, des del 14 de març al 14 de setembre, els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents casos:

a) Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

b) Ser empresari titular d’establiments l’obertura dels quals al públic s’haja vist suspesa com a conseqüència de les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals del Reial decret 463/2020, de 14 de març (article 10), de declaració de l’Estat d’Alarma.

c) En el cas dels treballadors per compte propi (autònoms) que hagueren estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagen cessat en la seua activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Condicions

A més, es detalla que l’import dels drets consolidats disponible no podrà ser superior a:

• Els salaris deixats de percebre mentre es mantinga la vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
• Els ingressos nets estimats que s’hagen deixat de percebre mentre es mantinga la suspensió d’obertura al públic per al supòsit de titulars d’establiments l’obertura dels quals al públic s’haja vist suspesa.
• Els ingressos nets estimats que s’hagen deixat de percebre mentre es mantinga la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 per al supòsit d’autònoms que cessen en la seua activitat.

El reembossament dels drets consolidats es farà efectiu a sol·licitud expressa del partícip i haurà d’efectuar-se dins del termini màxim de set dies hàbils des que el partícip present la documentació acreditativa corresponent.

La mesura aprovada també afectarà els plans de previsió assegurats (PPA), que és l’equivalent a les pensions privades, però en format de pòlissa d’assegurances, a més dels plans de previsió social empresarial (PPSE) i a les mutualitats de previsió social (com la Mutualitat de l’Advocacia o Loreto, la mutualitat dels pilots).

El nou RD 11/2020 obri la possibilitat que reglamentàriament puguen regular-se les condicions i termes en què podran fer-se efectius els drets consolidats en aquests supòsits que estem tractant, per exemple, la possibilitat que es puga ampliar el termini previst de 6 mesos durant què sol·licitar el cobrament dels plans de pensions, tenint en compte les necessitats de renda disponible davant la situació derivada de les circumstàncies de l’activitat econòmica provocades pel COVID-19.

Els plans de pensions són productes financers dissenyats per a aconseguir un estalvi extra que complete la pensió pública de jubilació. Els motius pels quals es poden rescatar estan taxats per la llei. El principal és haver aconseguit l’edat legal de jubilació, però a més estan contemplats altres supòsits especials de liquiditat, com estar en atur, estar en risc de desnonament o patir una malaltia greu. A aquests, s’afig ara haver patit l’impacte econòmic del coronavirus. A més, en 2015 es va aprovar la possibilitat que s’amagara els diners que havia acumulat en un pla de pensions a partir dels 10 anys. Però la mesura només podrà poder fer-se efectiva a partir de 2025.

Documentació que cal presentar per a sol·licitar el rescat

La documentació que en qualsevol cas cal presentar sempre serà:

• L’imprés de sol·licitud de rescat degudament emplenat.
• Fotocòpia del DNI o document identificatiu del partícip.
Model 145 de comunicació de dades al pagador que informa de la nostra situació fiscal.

Consells

No obstant això, cal ser prudent amb l’ús d’aquesta nova opció, pels següents motius:

• L’impacte fiscal que té per a qui la realitza.
• Perquè s’estaria disposant de drets consolidats del Pla de Pensions en un moment en què els mateixos han patit una caiguda important del seu valor per la situació econòmica i financera derivada de COVID19: en una situació de mercat baixista durant les últimes setmanes, que han produït una depreciació important dels drets consolidats en el curt termini, produiria una consolidació de pèrdues en l’estalviador que rescata.

Pel que, abans de rescatar el pla de pensions, haurem de fer una bona anàlisi de la nostra situació econòmica i financera. Per al que plantegem una sèrie de consideracions:

1) Cal analitzar si realment es necessita recórrer a aquest estalvi o existeixen altres fonts de liquiditat, ja que, el pla de pensions es va desgravant en la declaració de la Renda mentre s’aporta, però en recuperar els diners cal tributar en la base general de l’IRPF com a rendes del treball i a un tipus que, en l’escala estatal, oscil·larà entre el 19% i el 45%.

2) Fer un càlcul de les necessitats de liquiditat per a rescatar únicament la quantitat que necessitem i evitar així, d’una banda, pagar impostos de més i, per un altre, consumir un estalvi que necessitarem quan ens jubilem.

3) Avaluar quina estratègia és la més convenient per a rescatar-ho: en forma de capital (tot de colp), de renda (amb rendes periòdiques) o en forma mixta. Si s’han fet aportacions anteriors al 31 de desembre de 2006 es pot aplicar una reducció del 40% sempre que fem el rescat en forma de capital.

Per tant, és molt important planificar bé la forma de rescat, perquè l’impacte fiscal pot variar notablement. De manera general, és convenient tractar de rescatar en forma de capital aquell import que va destinat a cobrir necessitats en el curt termini, i rescatar la resta en forma de rendes periòdiques, ja que la primera modalitat sol tindre un impacte fiscal més elevat i la segona més progressiu.

 

 

 

Share

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies