Top
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x
Reset list
Segona mà -  objecte, material o conceptual, que una vegada usat, és transferit a altra persona.
Segunda mano -  objeto, material o conceptual que, habiendo sido usado, es transferido a otra persona.
Seguretat -  absència de perill o risc.
Seguridad -  ausencia de peligro o riesgo.
Skimming -  És el robatori d'informació de targetes de crèdit utilitzat en el moment de la transacció, amb la finalitat de reproduir o clonar la targeta de crèdit o dèbit per al seu posterior ús fraudulent.
Skimming -  Es el robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción, con el fin de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su posterior uso fraudulento.
Sou -  remuneració regular assignada per l'acompliment d'un càrrec o servei professional.
Subrogació hipotecària -  es tracta de la modificació del deutor o del creditor d'un préstec.
  1. Subrogació del deutor: es dóna en les operacions de compravenda on el pagament de l'immoble suposa assumir el deute hipotecari del venedor, el qual pot ser un particular o un promotor immobiliari. Les condicions del préstec es mantenen i sols es modifica el titular de la hipoteca.
  2. Subrogació del creditor: consisteix a traslladar la hipoteca d'una entitat a altra, obtenint el prestatari una millora de les condicions del préstec.
En la subrogació sols es podrà aconseguir una modificació del tipus d'interés, el terme de l'amortització o els dos casos.
Subrogación hipotecaria -  se trata de la modificación del deudor o del acreedor de un préstamo.
  1. Subrogación del deudor: se da en las operaciones de compraventa donde el pago del inmueble supone asumir la deuda hipotecaria del vendedor, el cual puede ser un particular o un promotor inmobiliario. Las condiciones del préstamo se mantiene y sólo se modifica el titular de la hipoteca.
  2. Subrogación del acreedor: consiste en trasladar la hipoteca de una entidad a otra, obteniendo el prestatario una mejora de las condiciones del préstamo.
En la subrogación sólo se podrá conseguir una modificación del tipo de interés, el término de la amortización o los dos casos.
Sueldo -  remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional.
Superàvit -  situación en la que los ingresos son superiores a los gastos o el patrimonio mayor a las deudas.
Superàvit -  situació en la qual els ingressos són superiors a les despeses o el patrimoni major als deutes.
Superflu -  no necessari.
Superfluo -  no necesario.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies