Top
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x
Reset list
Pagar -  dar a alguien el dinero que se le debe o le corresponde.
Pagar -  donar a algú els diners que se li deu o li correspon.
Període de carència -  es tracta d'un temps en la vida d'una operació de finançament en la qual no s'abona res en concepte d'interessos o d'amortització del capital d'un préstec.
Periodo de carencia -  se trata de un tiempo en la vida de una operación de financiamiento en la que no se abona nada en concepto de intereses o de amortización del capital de un préstamo.
Pharming -  És una pràctica fraudulenta en la qual es manipula el trànsit legítim d'un lloc web perquè dirigisca als usuaris a llocs web falsos, però molt similars en aparença, que instal·laran programari maliciós en l'equip del visitant o que registraran les dades personals de l'usuari, com les seues contrasenyes o les seues dades bancàries.
Pharming -  Es una práctica fraudulenta en la cual se manipula el tráfico legítimo de un sitio web para que dirija a los usuarios a sitios web falsos, pero muy similares en apariencia, que instalarán softwares maliciosos en el equipo del visitante o que registrarán los datos personales del usuario, como sus contraseñas o sus datos bancarios.
Phishing -  És un mètode que els ciberdelinqüents utilitzen per a enganyar i aconseguir suplantar la identitat d'altre a través de revelar informació personal, com a contrasenyes o dades de targetes de crèdit i de la seguretat social i nombres de comptes bancaris.
Phishing -  Es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir suplantar la identidad de otro a través de revelar información personal, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito y de la seguridad social y números de cuentas bancarias.
PIB -  (Producte Interior Brut) és una magnitud macro econòmica que expressa la suma de tots els serveis i béns finals produïts en un país durant un any.
PIB -  (Producto Interior Bruto) es una magnitud macro económica que expresa la suma de todos los servicios y bienes finales producidos en un país durante un año.
Planificar -  elaborar o proyectar un plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad.
Planificar -  elaborar o projectar un pla conforme al que s'ha de desenvolupar alguna cosa, especialment una activitat.
Pòlissa de crèdit -  és un document on es formalitza que una entitat financera concedeix a una empresa, empresari o professional una línia de crèdit.
Póliza de crédito -  es un documento donde se formaliza que una entidad financiera concede a una empresa, empresario o profesional una línea de crédito.
Prescindible -  que no es o no se considera necesario o que permite que se prescinda de él.
Prescindible -  que no és o no es considera necessari o que permet que es prescindeix d'ell.
Pressupost -  pla d'actuació per al futur que quantifica, en termes monetaris, els ingressos i despeses per a les activitats que es preveuen escometre.
Prestador -  es tracta de la persona o entitat que presta els diners en una operació de finançament.
Prestamista -  se trata de la persona o entidad que presta el dinero en una operación de financiamiento.
Préstamo -  Es una operación por la cual una entidad financiera pone a nuestra disposición una cantidad de dinero mediante un contrato. A través de este contrato se adquiere la obligación de devolver el dinero en un determinado tiempo, además del abono de unas comisiones y unos intereses pactados.
Prestatari -  es tracta de la persona física o jurídica que rep els diners de l'entitat financera o persona, obligant-se a tornar-los junt amb el pagament d'un interés.
Prestatario -  se trata de la persona física o jurídica que recibe el dinero de la entidad financiera o persona, obligándose a devolverlo junto con el pago de un interés.
Préstec -  És una operació per la qual una entitat financera posa a la nostra disposició una quantitat de diners mitjançant un contracte. A través d'aquest contracte s'adquireix l'obligació de tornar els diners en un determinat temps, a més de l'abonament d'unes comissions i uns interessos pactats.
Presupuesto -  plan de actuación para el futuro que cuantifica, en términos monetarios, los ingresos y gastos para las actividades que se prevén acometer.
Previsió -  cosa planejada o projectada. Càlcul realitzat amb antelació i que pot succeir o no.
Previsión -  cosa planeada o proyectada. Cálculo realizado con antelación y que puede suceder o no.
Prioritzar -  ordenar en importància les tasques a realitzar.
Priorizar -  ordenar en importancia las tareas a realizar.
Propina -  cantidad de dinero que se da voluntariamente para agradecer un servicio.
Propina -  quantitat de diners que es dóna voluntàriament per agrair un servei.
Protecció -  cura preventiva davant un eventual risc o problema.
Protección -  cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies