Top
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x
Reset list
Defensa -  conjunto de razones alegadas para defender una causa.
Defensa -  conjunt de raons alegades per defendre una causa.
Déficit -  situación contraria al superávit. Los gastos superan los ingresos.
Dèficit -  situació contrària al superàvit. Les despeses superen els ingressos.
Depósito -  lugar donde se guarda un bien que estará bajo la custodia de una persona o de una organización.
Descobert en compte -  també conegut com “quedar-se en nombres rojos”, suposa excedir-se en la posició de fons d'un compte passant a tindre un saldo deutor. La taxa d'interés per descobert és la més elevada de les operacions bancàries.
Descompte comercial -  mitjançant el descompte comercial o bancari, una entitat financera anticipa a un client l'import d'un crèdit que encara no ha vençut i que generalment és el resultat de la venda de béns, subministraments o serveis a un tercer. L'empresa cedeix el seu dret de crèdit a una entitat financera, que anticipa l'import, del qual anticipa l'interès corresponent, i s'encarrega de presentar al cobrament el document al deutor quan aplegue el venciment.
Descubierto en cuenta -  también conocido como “quedarse en números rojos”, supone excederse en la posición de fondo de una cuenta pasando a tener un saldo deudor. La tasa de interés por descubierto es la más elevada de las operaciones bancarias.
Descuento comercial -  mediante el descuento comercial o bancario, una entidad financiera anticipa a un cliente el importe de un crédito que todavía no ha vencido y que generalmente es el resultado de la venta de bienes, suministros o servicios a un tercero. La empresa cede su derecho de crédito a una entidad financiera, que anticipa el importe, del cual anticipa el interés correspondiente, y se encarga de presentar al cobro el documento al deudor cuando llegue el vencimiento.
Despesa -  disposició de recursos propis per adquirir un bé.
Destret -  situació compromesa que no se sap resoldre o superar, o en la qual no se sap com reaccionar o actuar.
Desviació -  diferència que hi ha entre el planificat i el realment realitzat.
Desviación -  diferencia que hay entre lo planificado y lo realmente realizado.
Dipòsit -  lloc on es guarda un bé que estarà sota la custòdia d'una persona o d'una organització.
Domiciliació -  És una forma de pagament que consisteix a donar l'ordre a l'entitat financera perquè atenga periòdicament, fins al pròxim avís, d'una sèrie de rebuts.
Domiciliación -  Es una forma de pago que consiste en dar la orden a la entidad financiera para que atienda periódicamente, hasta el próximo aviso, una serie de recibos.
Donació -  lliurament voluntari d'alguna cosa que es posseeix i en la qual es necessita la intervenció de dues parts, el donant i el donatari.
Donación -  entrega voluntaria de algo que se posee y en la que se necesita la intervención de dos partes, el donante y el donatario.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies