Top
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x

Abraçada solidària -  Frau on la víctima és abraçada per l'estafador i aquest aprofita per a usurpar-li els objectes de valor així com joies i altres objectes.
Abrazo solidario -  Fraude donde la víctima es abrazada por el estafador y este aprovecha para usurparle los objetos de valor así como joyas y otros objetos.
Administrar -  planejar, organitzar, dirigir i controlar, tots els recursos pertanyents a una organització, amb la finalitat d'aconseguir els objectius proposats.
Administrar -  planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos pertenecientes a una organización, con el fin de conseguir los objetivos propuestos.
Aguinaldo -  regalo de Navidad y también el regalo que se da en cualquier ocasión.
Aguinaldo -  regal de Nadal, i també el regal que es dóna en qualsevol ocasió.
Ahorro -  parte de la renta que permite diferir el consumo en un periodo posterior en el tiempo.
Aprieto -  situación comprometida que no se sabe resolver o superar, o en la que no se sabe cómo reaccionar o actuar.
Automòbil -  vehicle que és capaç de moure's per si mateix. 
Automóvil -  vehículo que es capaz de moverse por sí mismo.
Aval -  és una garantia addicional que assegura el compliment d'una obligació econòmica a favor d'un tercer. Es concreta en un document pel qual l'avalista garanteix el bon cap o compliment de les obligacions contretes.
Aval -  es una garantía adicional que asegura el cumplimiento de una obligación económica a favor de un tercero. Se concreta en un documento por el cual el avalista garantiza el buen fin o cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Aval bancari -  es tracta d'un aval on l'avalista és una entitat financera.
Aval bancario -  se trata de un aval donde el avalista es una entidad financiera.
Avalista bancari -  és l'entitat financera que garanteix el compliment d'una obligació.
Avalista bancario -  es la entidad financiera que garantiza el cumplimiento de la obligación.
Avalista frente al banco -  Se trata de la persona que se compromete a devolver un préstamo o crédito a la entidad, en caso de que el deudor no pueda cumplir con el pago. El avalista asume la misma responsabilidad que el prestatario. Es una forma de garantizar o asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas.
Avalista front al banc -  Es tracta de la persona que es compromet a tornar un préstec o crèdit a l'entitat, en cas que el deutor no puga complir amb el pagament. L'avalista assumeix la mateixa responsabilitat que el prestatari. És una forma de garantir o assegurar el compliment de les obligacions econòmiques.
Banca eletrònica -  És un servei que donen les entitats financeres el qual permet que els seus clients puguen realitzar operacions i transaccions de forma autònoma, independent, segura i ràpida a través d'internet.
Banca eletrónica -  Es un servicio que dan las entidades financieras el cual permite que sus clientes puedan realizar operaciones y transacciones de forma autónoma, independiente, segura y rápida a través de internet.
Benestar -  estat de satisfacció personal, o de comoditat que proporcionen el conjunt d'aquelles coses que es necessiten per viure. 
Bienestar -  estado de satisfacción personal o de comodidad que proporcionan el conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir.
Capacitació financera -  estar en disposició de prendre decisions adequades en la gestió de l'economia personal o empresarial per disposar d'una cultura financera.
Capacitación financiera -  estar en disposición de tomar decisiones adecuadas en la gestión de la economía personal o empresarial para disponer de una cultura financiera.
Cheque -  Es un documento mediante el cual una entidad financiera se obliga al pago de una determinada cantidad por orden de uno de sus clientes y con cargo a su cuenta bancaria.
Cobertura -  acción de cubrir o proteger.
Cobertura -  acció de cobrir o protegir alguna cosa.
Comisión de apertura -  es el precio que paga el prestatario de una operación de préstamo o crédito a una entidad financiera por los trámites de la  formalización y puesta a disposición del cliente de las fuentes de préstamo.
Comisión de estudio -  es el precio que paga el prestatario de una operación de préstamo a una entidad financiera por las gestiones y el análisis de la solvencia del solicitante.
Comisión por amortización anticipada -  es el precio que se paga a una entidad financiera para devolver antes del término el préstamo, como compensación del riesgo asumido por la entidad.
Comissió d'apertura -  és el preu que paga el prestatari d'una operació de préstec o crèdit a una entitat financera per els tràmits de la formalització i posada a disposició del client de les fonts de préstec.
Comissió d'estudi -  és el preu que paga el prestatari d'una operació de préstec a una entitat financera per les gestions i l'anàlisi de la solvència del sol·licitant.
Comissió per amortització anticipada -  és el preu que es paga a una entitat financera per tornar abans del terme el préstec, com a compensació del risc assumit per l'entitat.
Comodidad -  capacidad o disposición para proporcionar bienestar o descanso
Comoditat -  capacitat o disposició per proporcionar benestar o descans.
Concesionario -  establecimiento en el que se venden automóviles nuevos de una marca determinada.
Concessionari -  establiment en el qual es venen automòbils nous d'una marca.
Confirming -  consisteix en un sistema de gestió de pagaments per el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de realitzar els pagaments als seus proveïdors. Existeix la possibilitat de que l'empresa de confirming, amb el pagament d'un interès, anticipe l'import de les factures als proveeïdors.
Confirming -  consiste en un sistema de gestión de pagos por el que una empresa encomienda a una entidad especializada que se encargue de realizar los pagos a sus proveedores. Existe la posibilidad de que la empresa de confirming, con el pago de un interés, anticipe el importe de las facturas de los proveedores.
Contactless -  És un nou mitjà de pagament que permet realitzar compres tan sols apropant la targeta o el mòbil.
Contactless -  Es un nuevo medio de pago que permite realizar compras tan solo acercando la tarjeta o el móvil.
Controlar -  la acción y el efecto de inspeccionar, fiscalizar y verificar.
Controlar -  l'acció i l'efecte d'inspeccionar, fiscalitzar i verificar.
Crèdit -  es tracta d'una cessió on una entitat financera posa a disposició del client una quantitat determinada durant un període determinat, en el qual el client deurà pagar uns interessos en concepte de l'ús del saldo no disposat i formalitzat (intervenció notarial, avals, o pòlisses d'afiançament mercantil). El client podrà tornar el capital utilitzat o tornar a disposar del mateix quan vulga fins al límit de crèdit i durant el temps de duració del contracte, ambdues condicions pactades amb anterioritat.
Crèdit nòmina -  És un préstec d'un o diversos pagaments anticipats d'un sou mensual.
Crédito -  se trata de una cesión donde una entidad financiera pone a disposición del cliente una cantidad determinada durante un período determinado, donde el cliente deberá pagar unos intereses en concepto del uso del saldo no dispuesto y formalizado (intervención notarial, avales, o pólizas de afianzamiento mercantil). El cliente podrá devolver el capital utilizado o volver a disponer del mismo cuando quiera hasta el límite de crédito y durante el tiempo de duración del contrato, las dos condiciones pactadas con anterioridad.
Crédito nómina -  Es un préstamo de uno o varios pagos anticipados de un sueldo mensual.
Crowdfunding -  o finançament col·lectiu, és un sistema de cooperació que permet a un creador de projectes, siga professional o no, reunir una suma de diners entre moltes persones per recolzar una determinada iniciativa.
Crowdfunding -  o financiamiento colectivo, es un sistema de cooperación de permite a un creador de proyectos, sea profesional o no, reunir una suma de dinero entre muchas personas para apoyar una determinada iniciativa.
Cuota de un préstamo -  son los importes periódicos a abonar, normalmente en mensualidades aunque se puede de forma trimestral, bimestral, semestral, anual...Se compone de dos partes: una cantidad corresponde al pago de intereses (relacionados con la tasa de interés de un préstamo) y la otra a disminuir el nominal de un préstamo.
Defensa -  conjunto de razones alegadas para defender una causa.
Defensa -  conjunt de raons alegades per defendre una causa.
Déficit -  situación contraria al superávit. Los gastos superan los ingresos.
Dèficit -  situació contrària al superàvit. Les despeses superen els ingressos.
Depósito -  lugar donde se guarda un bien que estará bajo la custodia de una persona o de una organización.
Descobert en compte -  també conegut com “quedar-se en nombres rojos”, suposa excedir-se en la posició de fons d'un compte passant a tindre un saldo deutor. La taxa d'interés per descobert és la més elevada de les operacions bancàries.
Descompte comercial -  mitjançant el descompte comercial o bancari, una entitat financera anticipa a un client l'import d'un crèdit que encara no ha vençut i que generalment és el resultat de la venda de béns, subministraments o serveis a un tercer. L'empresa cedeix el seu dret de crèdit a una entitat financera, que anticipa l'import, del qual anticipa l'interès corresponent, i s'encarrega de presentar al cobrament el document al deutor quan aplegue el venciment.
Descubierto en cuenta -  también conocido como “quedarse en números rojos”, supone excederse en la posición de fondo de una cuenta pasando a tener un saldo deudor. La tasa de interés por descubierto es la más elevada de las operaciones bancarias.
Descuento comercial -  mediante el descuento comercial o bancario, una entidad financiera anticipa a un cliente el importe de un crédito que todavía no ha vencido y que generalmente es el resultado de la venta de bienes, suministros o servicios a un tercero. La empresa cede su derecho de crédito a una entidad financiera, que anticipa el importe, del cual anticipa el interés correspondiente, y se encarga de presentar al cobro el documento al deudor cuando llegue el vencimiento.
Despesa -  disposició de recursos propis per adquirir un bé.
Destret -  situació compromesa que no se sap resoldre o superar, o en la qual no se sap com reaccionar o actuar.
Desviació -  diferència que hi ha entre el planificat i el realment realitzat.
Desviación -  diferencia que hay entre lo planificado y lo realmente realizado.
Dipòsit -  lloc on es guarda un bé que estarà sota la custòdia d'una persona o d'una organització.
Domiciliació -  És una forma de pagament que consisteix a donar l'ordre a l'entitat financera perquè atenga periòdicament, fins al pròxim avís, d'una sèrie de rebuts.
Domiciliación -  Es una forma de pago que consiste en dar la orden a la entidad financiera para que atienda periódicamente, hasta el próximo aviso, una serie de recibos.
Donació -  lliurament voluntari d'alguna cosa que es posseeix i en la qual es necessita la intervenció de dues parts, el donant i el donatari.
Donación -  entrega voluntaria de algo que se posee y en la que se necesita la intervención de dos partes, el donante y el donatario.
Educació financera -  ens aporta coneixements, capacitats i habilitats per aprendre a gestionar i planificar les finances en cada etapa de la vida, a prendre les millors decisions financeres que afecten els nostres recursos i a ser consumidors racionals i intel·ligents. En definitiva, l'educació financera ens aporta una millora de la gestió econòmica de les nostres finances, perquè totes les persones, al llarg de la seua vida, s'enfrontaran a situacions on tindràn que prendre decisions relacionades amb l'estalvi, el consum, el finançament, les inversions, l'emprenedoria, la jubilació, etc.
Educación financiera -  nos aporta conocimientos, capacidades y habilidades para aprender a gestionar y planificar las finanzas en cada etapa de la vida, a tomar las mejores decisiones financieras que afectan a nuestros recursos y a ser consumidores racionales e inteligentes. En definitiva, la  educación financiera nos aporta una mejora de la gestión económica de nuestras finanzas, porque todas las personas, a lo largo de su vida, se enfrentarán a situaciones donde tendrán que tomar decisiones relacionadas con el ahorro, el consumo, el financiamiento, las inversiones, el emprendimiento, la jubilación, etc.
Egreso -  salir de alguna parte. En contabilidad es la salida de dinero de la empresa que incluye los gastos y las inversiones.
Egresso -  sortir d'alguna part. En comptabilitat és la sortida de diners de l'empresa que inclou les despeses i les inversions.
Entidades de crédito rápido -  Son entidades dedicadas exclusivamente a dar créditos, no captan dinero, solo lo ofrecen inmediatamente.
Entitats de crèdit ràpid -  Són entitats dedicades exclusivament a donar crèdits, no capten diners, sols els ofereixen immediatament.
Estalvi -  part de la renda que permet diferir el consum en un període posterior en el temps.
Eventualidad -  hecho inesperado, que ocurre sin previo aviso rompiendo con el transcurso esperado de los acontecimientos.
Eventualitat -  fet inesperat, que ocorre sense previ avís trencant amb el transcurs esperat dels esdeveniments.
Factoring -  és un mètode de finançament que consisteix en un sistema de gestió de cobraments mitjançant el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de la recaptació (de l'import) de factures dels seus clients. Aquesta última assumeix la gestió de recaptació i anticipa un tant per cent del seu import, amb la contrapartida del cobrament d'un interés.
Factoring -  es un método de financiamiento que consiste en un sistema de gestión de cobros mediante el cual una empresa encomienda a una entidad especializada que se encargue de la recaudación (del importe) de facturas de sus clientes. Esta última asume la gestión de recaudación y anticipa un tanto por ciento de su importe, con la contrapartida del cobro de un interés.
Finançament -  Mètode pel qual es concedeixen diners per a dur a terme un projecte, adquirir béns o serveis, cobrir despeses, etc.
Financiación -  Método por el cual se concede dinero para llevar a cabo un proyecto, adquirir bienes o servicios, cubrir gastos, etc.
Furt -  És prendre o retindre béns d'altre contra la voluntat del seu amo.
Gasto -  disposición de recursos propios para adquirir un bien.
Hurto -  Es tomar o retener bienes de otro contra la voluntad de su amo.
IBAN -  (International Bank Account Number) Codi internacional de Compte Bancari en valencià. És un codi alfanumèric que identifica un compte bancari determinat d'una entitat financera en qualsevol lloc del món.
IBAN -  (International Bank Account Number) Código internacional de Cuenta Bancaria en castellano. Es un código alfanumérico que identifica una cuenta bancaria determinada de una entidad financiera en cualquier lugar del mundo.
IBI -  (Impost sobre els Béns Immobles). Es tracta d'un impost municipal directe que grava el valor dels béns immobles (que no es poden moure del lloc on estan, per exemple: habitatges, terrenys, locals,...) i el paguen els titulars o els posseïdors del bé.
IBI -  (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles). Se trata de un impuesto municipal directo que graba el valor de los bienes inmuebles (que no pueden moverse del lugar donde están, por ejemplo: viviendas, terrenos, locales,...) y lo pagan los titulares o los poseedores del bien.
Imprescindible -  que es o se considera tan necesario que no se puede prescindir de él o no se puede dejar de tener en consideración.
Imprescindible -  que és o es considera tan necessari que no es pot prescindir d'ell o no es pot deixar de tenir en consideració.
Indemnització -  compensació que se li lliura a una persona com a conseqüència d'un dany que s'haja rebut.
Indemnización -  compensación que se le entrega a una persona como consecuencia de un daño que se haya recibido.
Ingrés -  percepció d'un bé econòmic que permet incrementar el patrimoni.
Ingreso -  percepción de un bien económico que permite incrementar el patrimonio.
Innecesario -  acción o rutina que no es imprescindible.
Innecessari -  acció o rutina que no és imprescindible.
Interés -  preu que es paga per disposar de capitals aliens durant un determinat període de temps.
Interés -  precio que se paga por disponer de capitales ajenos durante un determinado periodo de tiempo.
Kilómetro cero -  vehículos que, aunque estén totalmente nuevos y a estrenar, ya han sido matriculados por el concesionario o el propio fabricante.
Leasing financer -  és una operació de finançament a llarg termini pel qual una entitat de crèdit adquireix un bé moble o immoble elegit per una empresa, empresari o professional cedint el seu ús a aquest a canvi del cobrament d'unes quotes periòdiques. Els béns adquirits han d'estar vinculats amb el desenvolupament de l'activitat econòmica de l'arrendatari. Quan finalitze el període d'arrendament es pot optar entre adquirir el bé per un valor residual fixat amb anterioritat (per regla habitual, una quota més del leasing financer), renovar el contracte o tornar el bé a l'entitat de crèdit.
Leasing financiero -  es una operación de financiamiento a largo plazo por el cual una entidad de crédito adquiere un bien mueble o inmueble elegido por una empresa, empresario o profesional cediendo su uso a este a cambio del cobro de unas cuotas periódicas. Los bienes adquiridos deben de estar vinculados con el desarrollo de la actividad económica del arrendatario. Cuando finalice el periodo de arrendamiento se puede optar entre adquirir el bien por un valor residual fijada con anterioridad (por regla habitual, una cuota más del leasing financiero), renovar el contrato o devolver el bien a la entidad de crédito.
Leasing operatiu -  igual com el leasing financer però aquest és el que realitzen directament les empreses fabricants, distribuïdores o importadores.
Leasing operativo -  igual como el leasing financiero pero este es el que realizan directamente las empresas fabricantes, distribuidoras o importadoras.
Marca -  derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o símbolo para identificar un producto o un servicio.
Marca -  dret exclusiu a la utilització d'una paraula, frase, imatge o símbol per identificar un producte o un servei.
Medio de pago -  Es un instrumento que permite realizar pagos para poder adquirir bienes o servicios o pagar deudas.
Microcrèdit -  es tracta de préstecs menuts sense aval i amb baix interés, basats en la confiança cap a les persones i les seus capacitats. Generalment van destinats als més necessitats, a aquells que tenen dificultat per accedir al sistema bancari tradicional.
Microcrédito -  se trata de pequeños préstamos sin aval y bajo interés, basados en la confianza hacia las personas y sus capacidades. Generalmente van destinados a los más necesitados, a aquellos que tienen dificultad para acceder al sistema bancario tradicional.
Mitjà de pagament -  És un instrument que permet realitzar pagaments per poder adquirir béns o serveis o pagar deutes.
Model -  dispositiu que es fabrica segons un patró de disseny.
Modelo -  dispositivo que se fabrica según un patrón de diseño.
Necesidad -  deseo de obtener un bien o un servicio. Sensación de carencia de algo sumado al deseo de satisfacerlas.
Necessitat -  desig d'obtenir un bé o un servei. Sensació de manca d'alguna cosa sumat al desig de satisfer-les.
Nominal d'una operació de finançament -  és la quantitat per la qual es formalitza l' operació i que el prestatari deu tornar.
Nominal de una operación de financiamiento -  es la cantidad por la cual se formaliza la operación y que el prestatario debe devolver.
Novació hipotecària -  es tracta de la modificació d'algunes de les condicions d'un préstec hipotecari sense canviar d'entitat financera. A Espanya es pot modificar el tipus d'interés, l'import pendent, l'índex de referència, la finalització de la liquidació, els titulars del préstec, les garanties (reals o personals) o el sistema de liquidació. Les despeses varien depenent del canvi realitzat.
Novación hipotecaria -  se trata de la modificación de algunas de las condiciones de un préstamo hipotecario sin cambiar de entidad financiera. En España se puede modificar el tipo de interés, el importe pendiente, el índice de referencia, la finalización de la liquidación, los titulares del préstamo, las garantías (reales o personales) o el sistema de liquidación. Los gastos cambian dependiendo del cambio realizado.
Objectiu -  meta que es pretén aconseguir. Ha de ser especific, assolible, mesurable, realista i fitat en el temps.
Objetivo -  meta que se pretende alcanzar. Tiene que ser específico, alcanzable, medible, realista y acotado en el tiempo.
Pagar -  dar a alguien el dinero que se le debe o le corresponde.
Pagar -  donar a algú els diners que se li deu o li correspon.
Període de carència -  es tracta d'un temps en la vida d'una operació de finançament en la qual no s'abona res en concepte d'interessos o d'amortització del capital d'un préstec.
Periodo de carencia -  se trata de un tiempo en la vida de una operación de financiamiento en la que no se abona nada en concepto de intereses o de amortización del capital de un préstamo.
Pharming -  És una pràctica fraudulenta en la qual es manipula el trànsit legítim d'un lloc web perquè dirigisca als usuaris a llocs web falsos, però molt similars en aparença, que instal·laran programari maliciós en l'equip del visitant o que registraran les dades personals de l'usuari, com les seues contrasenyes o les seues dades bancàries.
Pharming -  Es una práctica fraudulenta en la cual se manipula el tráfico legítimo de un sitio web para que dirija a los usuarios a sitios web falsos, pero muy similares en apariencia, que instalarán softwares maliciosos en el equipo del visitante o que registrarán los datos personales del usuario, como sus contraseñas o sus datos bancarios.
Phishing -  És un mètode que els ciberdelinqüents utilitzen per a enganyar i aconseguir suplantar la identitat d'altre a través de revelar informació personal, com a contrasenyes o dades de targetes de crèdit i de la seguretat social i nombres de comptes bancaris.
Phishing -  Es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir suplantar la identidad de otro a través de revelar información personal, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito y de la seguridad social y números de cuentas bancarias.
PIB -  (Producte Interior Brut) és una magnitud macro econòmica que expressa la suma de tots els serveis i béns finals produïts en un país durant un any.
PIB -  (Producto Interior Bruto) es una magnitud macro económica que expresa la suma de todos los servicios y bienes finales producidos en un país durante un año.
Planificar -  elaborar o proyectar un plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad.
Planificar -  elaborar o projectar un pla conforme al que s'ha de desenvolupar alguna cosa, especialment una activitat.
Pòlissa de crèdit -  és un document on es formalitza que una entitat financera concedeix a una empresa, empresari o professional una línia de crèdit.
Póliza de crédito -  es un documento donde se formaliza que una entidad financiera concede a una empresa, empresario o profesional una línea de crédito.
Prescindible -  que no es o no se considera necesario o que permite que se prescinda de él.
Prescindible -  que no és o no es considera necessari o que permet que es prescindeix d'ell.
Pressupost -  pla d'actuació per al futur que quantifica, en termes monetaris, els ingressos i despeses per a les activitats que es preveuen escometre.
Prestador -  es tracta de la persona o entitat que presta els diners en una operació de finançament.
Prestamista -  se trata de la persona o entidad que presta el dinero en una operación de financiamiento.
Préstamo -  Es una operación por la cual una entidad financiera pone a nuestra disposición una cantidad de dinero mediante un contrato. A través de este contrato se adquiere la obligación de devolver el dinero en un determinado tiempo, además del abono de unas comisiones y unos intereses pactados.
Prestatari -  es tracta de la persona física o jurídica que rep els diners de l'entitat financera o persona, obligant-se a tornar-los junt amb el pagament d'un interés.
Prestatario -  se trata de la persona física o jurídica que recibe el dinero de la entidad financiera o persona, obligándose a devolverlo junto con el pago de un interés.
Préstec -  És una operació per la qual una entitat financera posa a la nostra disposició una quantitat de diners mitjançant un contracte. A través d'aquest contracte s'adquireix l'obligació de tornar els diners en un determinat temps, a més de l'abonament d'unes comissions i uns interessos pactats.
Presupuesto -  plan de actuación para el futuro que cuantifica, en términos monetarios, los ingresos y gastos para las actividades que se prevén acometer.
Previsió -  cosa planejada o projectada. Càlcul realitzat amb antelació i que pot succeir o no.
Previsión -  cosa planeada o proyectada. Cálculo realizado con antelación y que puede suceder o no.
Prioritzar -  ordenar en importància les tasques a realitzar.
Priorizar -  ordenar en importancia las tareas a realizar.
Propina -  cantidad de dinero que se da voluntariamente para agradecer un servicio.
Propina -  quantitat de diners que es dóna voluntàriament per agrair un servei.
Protecció -  cura preventiva davant un eventual risc o problema.
Protección -  cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema.
Quilòmetre zero -  vehicles que, encara que estiguin totalment nous i a estrenar, ja han estat matriculats pel concessionari o el propi fabricador.
Quota d'un préstec -  són els imports periòdics a abonar, normalment en mensualitats encara que es pot de forma trimestral, bimestral, semestral, anual... Es compon de dues parts: una quantitat correspon al pagament d'interessos (relacionats amb la taxa d'interés d'un préstec) i l'altra a disminuir el nominal d'un préstec.
Reclamació -  expressar, oralment o per escrit, la seua oposición, inconformitat o disgust per algún assumpte que considera injust.
Reclamación -  expresar, oralmente o por escrito, su oposición, inconformidad o disgusto por un asunto que considera injusto.
Rèdit -  quantitat de diners que produeix periòdicament un capital.
Rédito -  cantidad de dinero que produce periódicamente un capital.
Reducir -  acción en la que se disminuye la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa.
Reduir -  acció en la qual es disminueix la quantitat, la grandària, la intensitat o la importància d'una cosa.
Remanante -  algo que sobra, que excede. En contabilidad son los beneficios que a final de año no se han repartido.
Renting -  Es tracta d'una modalitat de finançament que té semblança amb el leasing, però a diferència d'aquest també poden utilitzar-lo particulars. No contempla l' opció de compra i inclou totes les despeses relacionades amb el bé, com per exemple, manteniment, impostos, matriculacions, assegurances, reparacions,... per aquest motiu les quotes de renting són més elevades que el leasing.
Renting -  Se trata de una modalidad de financiamiento que tiene semejanza con el leasing, pero a diferencia de este también pueden utilizarlo particulares. No contempla la opción de compra e incluye todos los gastos relacionados con el bien, como por ejemplo, mantenimiento, impuestos, matriculaciones, seguros, reparaciones,... por eso las cuotas de renting son más elevadas que el leasing.
Riesgo con franquicia -  cantidad o porcentaje fijo que se pacta entre la aseguradora y el dueño del vehículo, con la finalidad de rebajar la prima de la póliza de seguro para el coche sin afectar las coberturas incluidas.
Risc amb franquicia -  quantitat o percentatge fix que es pacta entre l'asseguradora i el propietari del vehicle, amb la finalitat de rebaixar la prima de la pòlissa d'assegurança per a cotxe sense afectar les cobertures incloses.
Romanent -  alguna cosa que sobra, que excedeix. En comptabilitat són els beneficis que a final d'any no s'han repartit.
Segona mà -  objecte, material o conceptual, que una vegada usat, és transferit a altra persona.
Segunda mano -  objeto, material o conceptual que, habiendo sido usado, es transferido a otra persona.
Seguretat -  absència de perill o risc.
Seguridad -  ausencia de peligro o riesgo.
Skimming -  És el robatori d'informació de targetes de crèdit utilitzat en el moment de la transacció, amb la finalitat de reproduir o clonar la targeta de crèdit o dèbit per al seu posterior ús fraudulent.
Skimming -  Es el robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción, con el fin de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su posterior uso fraudulento.
Sou -  remuneració regular assignada per l'acompliment d'un càrrec o servei professional.
Subrogació hipotecària -  es tracta de la modificació del deutor o del creditor d'un préstec.
  1. Subrogació del deutor: es dóna en les operacions de compravenda on el pagament de l'immoble suposa assumir el deute hipotecari del venedor, el qual pot ser un particular o un promotor immobiliari. Les condicions del préstec es mantenen i sols es modifica el titular de la hipoteca.
  2. Subrogació del creditor: consisteix a traslladar la hipoteca d'una entitat a altra, obtenint el prestatari una millora de les condicions del préstec.
En la subrogació sols es podrà aconseguir una modificació del tipus d'interés, el terme de l'amortització o els dos casos.
Subrogación hipotecaria -  se trata de la modificación del deudor o del acreedor de un préstamo.
  1. Subrogación del deudor: se da en las operaciones de compraventa donde el pago del inmueble supone asumir la deuda hipotecaria del vendedor, el cual puede ser un particular o un promotor inmobiliario. Las condiciones del préstamo se mantiene y sólo se modifica el titular de la hipoteca.
  2. Subrogación del acreedor: consiste en trasladar la hipoteca de una entidad a otra, obteniendo el prestatario una mejora de las condiciones del préstamo.
En la subrogación sólo se podrá conseguir una modificación del tipo de interés, el término de la amortización o los dos casos.
Sueldo -  remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional.
Superàvit -  situación en la que los ingresos son superiores a los gastos o el patrimonio mayor a las deudas.
Superàvit -  situació en la qual els ingressos són superiors a les despeses o el patrimoni major als deutes.
Superflu -  no necessari.
Superfluo -  no necesario.
Targeta -  És un instrument, normalment emés en plàstic, que permet materialitzar el pagament mitjançant TPV Virtual o datàfon.
Tarjeta -  Es un instrumento, normalmente emitido en plástico, que permite materializar el pago mediante TPV Virtual o datáfono.
Tasa Anual Equivalente (TAE) -  es el coste real anual de una operación financiera que incluye el tipo de interés nominal y las diferentes comisiones que se aplican. Es conveniente diferenciar entre el Tipo de Interés Nominal (TIN) y la Tasa Anual Equivalente, ya que el primero nos indica el precio que cobra el banco por prestarnos el dinero (tipo de interés) y el segundo la suma de comisiones y gastos.
Tasa de interés de un préstamo -  es el tipo de interés (porcentaje) que se aplica al capital pendiente de un préstamo para calcular los intereses, es decir, el precio que se paga por el dinero prestado. Puede ser fijo o variable, si es fijo permanece inalterado durante toda la vida del préstamo, pero por otra parte si es variable se compone por un índice de referencia (MIBOR, EURIBOR, IRS, ...) más un diferencial.
Taxa Anual Equivalent (TAE) -  és el cost real anual d'una operació financera que inclou el tipus d'interés nominal i les diferents comissions que s'apliquen. És convenient diferenciar entre el Tipus d'Interés Nominal (TIN) i la Taxa Anual Equivalent, ja que el primer ens indica el preu que cobra el banc per prestar-nos els diners (tipus d'interés) i el segon la suma de comissions i despeses.
Taxa d'interés d'un préstec -  és el tipus d'interés (percentatge) que s'aplica al capital pendent d'un préstec per a calcular els interessos, és a dir, el preu que es paga pels diners prestats. Pot ser fix o variable, si és fix permaneix inalterable durant tota la vida del préstec però per altra part, si és variable es compon per un índex de referència (MIBOR, EURIBOR, IRS, ...) més un diferencial.
Terme d'amortització -  és el període que disposa el client per a tornar el préstec.
Termino de amortización -  es el periodo que dispone el cliente para devolver el préstamo.
Tesorería -  partida contable que incluye el conjunto de disponibilidades líquidas y sirve para cobrar sus ingresos y pagar sus gastos.
Tocomocho -  Estafa que consisteix a vendre un bitllet de loteria aparentment premiat.
Tocomocho -  Estafa que consiste en vender un billete de lotería aparentemente premiado.
Transferència -  És un mitjà de pagament on manegem diners d'un compte bancari a un altre.
Transferencia -  Es un medio de pago donde movemos dinero de una cuenta bancaria a otra.
Tresoreria -  és una partida comptable que inclou el conjunt de disponibilitats líquides i serveix per cobrar els  ingressos i pagar les despeses.
Vehicle -  màquina que permet desplaçar-se d'un lloc cap a un altre, tant a persones, animals com un altre objecte.
Vehículo -  máquina que permite desplazarse de un sitio hacia otro, tanto a personas, animales como otro objeto.
Xec -  És un document mitjançant el qual una entitat financera s'obliga al pagament d'una determinada quantitat per ordre d'un dels seus clients i amb càrrec al seu compte bancari.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies