Top

Diccionari

a | b | c | d | e | f | i | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x

Abraçada solidària -  Frau on la víctima és abraçada per l'estafador i aquest aprofita per a usurpar-li els objectes de valor així com joies i altres objectes.
Administrar -  planejar, organitzar, dirigir i controlar, tots els recursos pertanyents a una organització, amb la finalitat d'aconseguir els objectius proposats.
Aguinaldo -  regal de Nadal, i també el regal que es dóna en qualsevol ocasió.
Automòbil -  vehicle que és capaç de moure's per si mateix. 
Aval -  és una garantia addicional que assegura el compliment d'una obligació econòmica a favor d'un tercer. Es concreta en un document pel qual l'avalista garanteix el bon cap o compliment de les obligacions contretes.
Aval bancari -  es tracta d'un aval on l'avalista és una entitat financera.
Avalista bancari -  és l'entitat financera que garanteix el compliment d'una obligació.
Avalista front al banc -  Es tracta de la persona que es compromet a tornar un préstec o crèdit a l'entitat, en cas que el deutor no puga complir amb el pagament. L'avalista assumeix la mateixa responsabilitat que el prestatari. És una forma de garantir o assegurar el compliment de les obligacions econòmiques.
Banca eletrònica -  És un servei que donen les entitats financeres el qual permet que els seus clients puguen realitzar operacions i transaccions de forma autònoma, independent, segura i ràpida a través d'internet.
Benestar -  estat de satisfacció personal, o de comoditat que proporcionen el conjunt d'aquelles coses que es necessiten per viure. 
Capacitació financera -  estar en disposició de prendre decisions adequades en la gestió de l'economia personal o empresarial per disposar d'una cultura financera.
Cobertura -  acció de cobrir o protegir alguna cosa.
Comissió d'apertura -  és el preu que paga el prestatari d'una operació de préstec o crèdit a una entitat financera per els tràmits de la formalització i posada a disposició del client de les fonts de préstec.
Comissió d'estudi -  és el preu que paga el prestatari d'una operació de préstec a una entitat financera per les gestions i l'anàlisi de la solvència del sol·licitant.
Comissió per amortització anticipada -  és el preu que es paga a una entitat financera per tornar abans del terme el préstec, com a compensació del risc assumit per l'entitat.
Comoditat -  capacitat o disposició per proporcionar benestar o descans.
Concessionari -  establiment en el qual es venen automòbils nous d'una marca.
Confirming -  consisteix en un sistema de gestió de pagaments per el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de realitzar els pagaments als seus proveïdors. Existeix la possibilitat de que l'empresa de confirming, amb el pagament d'un interès, anticipe l'import de les factures als proveeïdors.
Contactless -  És un nou mitjà de pagament que permet realitzar compres tan sols apropant la targeta o el mòbil.
Controlar -  l'acció i l'efecte d'inspeccionar, fiscalitzar i verificar.
Crèdit -  es tracta d'una cessió on una entitat financera posa a disposició del client una quantitat determinada durant un període determinat, en el qual el client deurà pagar uns interessos en concepte de l'ús del saldo no disposat i formalitzat (intervenció notarial, avals, o pòlisses d'afiançament mercantil). El client podrà tornar el capital utilitzat o tornar a disposar del mateix quan vulga fins al límit de crèdit i durant el temps de duració del contracte, ambdues condicions pactades amb anterioritat.
Crèdit nòmina -  És un préstec d'un o diversos pagaments anticipats d'un sou mensual.
Crowdfunding -  o finançament col·lectiu, és un sistema de cooperació que permet a un creador de projectes, siga professional o no, reunir una suma de diners entre moltes persones per recolzar una determinada iniciativa.
Defensa -  conjunt de raons alegades per defendre una causa.
Dèficit -  situació contrària al superàvit. Les despeses superen els ingressos.
Descobert en compte -  també conegut com “quedar-se en nombres rojos”, suposa excedir-se en la posició de fons d'un compte passant a tindre un saldo deutor. La taxa d'interés per descobert és la més elevada de les operacions bancàries.
Descompte comercial -  mitjançant el descompte comercial o bancari, una entitat financera anticipa a un client l'import d'un crèdit que encara no ha vençut i que generalment és el resultat de la venda de béns, subministraments o serveis a un tercer. L'empresa cedeix el seu dret de crèdit a una entitat financera, que anticipa l'import, del qual anticipa l'interès corresponent, i s'encarrega de presentar al cobrament el document al deutor quan aplegue el venciment.
Despesa -  disposició de recursos propis per adquirir un bé.
Destret -  situació compromesa que no se sap resoldre o superar, o en la qual no se sap com reaccionar o actuar.
Desviació -  diferència que hi ha entre el planificat i el realment realitzat.
Dipòsit -  lloc on es guarda un bé que estarà sota la custòdia d'una persona o d'una organització.
Domiciliació -  És una forma de pagament que consisteix a donar l'ordre a l'entitat financera perquè atenga periòdicament, fins al pròxim avís, d'una sèrie de rebuts.
Donació -  lliurament voluntari d'alguna cosa que es posseeix i en la qual es necessita la intervenció de dues parts, el donant i el donatari.
Educació financera -  ens aporta coneixements, capacitats i habilitats per aprendre a gestionar i planificar les finances en cada etapa de la vida, a prendre les millors decisions financeres que afecten els nostres recursos i a ser consumidors racionals i intel·ligents. En definitiva, l'educació financera ens aporta una millora de la gestió econòmica de les nostres finances, perquè totes les persones, al llarg de la seua vida, s'enfrontaran a situacions on tindràn que prendre decisions relacionades amb l'estalvi, el consum, el finançament, les inversions, l'emprenedoria, la jubilació, etc.
Egresso -  sortir d'alguna part. En comptabilitat és la sortida de diners de l'empresa que inclou les despeses i les inversions.
Entidades de crédito rápido -  Son entidades dedicadas exclusivamente a dar créditos, no captan dinero, solo lo ofrecen inmediatamente.
Estalvi -  part de la renda que permet diferir el consum en un període posterior en el temps.
Eventualitat -  fet inesperat, que ocorre sense previ avís trencant amb el transcurs esperat dels esdeveniments.
Factoring -  és un mètode de finançament que consisteix en un sistema de gestió de cobraments mitjançant el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de la recaptació (de l'import) de factures dels seus clients. Aquesta última assumeix la gestió de recaptació i anticipa un tant per cent del seu import, amb la contrapartida del cobrament d'un interés.
Finançament -  Mètode pel qual es concedeixen diners per a dur a terme un projecte, adquirir béns o serveis, cobrir despeses, etc.
Furt -  És prendre o retindre béns d'altre contra la voluntat del seu amo.
IBAN -  (International Bank Account Number) Codi internacional de Compte Bancari en valencià. És un codi alfanumèric que identifica un compte bancari determinat d'una entitat financera en qualsevol lloc del món.
IBI -  (Impost sobre els Béns Immobles). Es tracta d'un impost municipal directe que grava el valor dels béns immobles (que no es poden moure del lloc on estan, per exemple: habitatges, terrenys, locals,...) i el paguen els titulars o els posseïdors del bé.
Imprescindible -  que és o es considera tan necessari que no es pot prescindir d'ell o no es pot deixar de tenir en consideració.
Indemnització -  compensació que se li lliura a una persona com a conseqüència d'un dany que s'haja rebut.
Ingrés -  percepció d'un bé econòmic que permet incrementar el patrimoni.
Innecessari -  acció o rutina que no és imprescindible.
Interés -  preu que es paga per disposar de capitals aliens durant un determinat període de temps.
Leasing financer -  és una operació de finançament a llarg termini pel qual una entitat de crèdit adquireix un bé moble o immoble elegit per una empresa, empresari o professional cedint el seu ús a aquest a canvi del cobrament d'unes quotes periòdiques. Els béns adquirits han d'estar vinculats amb el desenvolupament de l'activitat econòmica de l'arrendatari. Quan finalitze el període d'arrendament es pot optar entre adquirir el bé per un valor residual fixat amb anterioritat (per regla habitual, una quota més del leasing financer), renovar el contracte o tornar el bé a l'entitat de crèdit.
Leasing operatiu -  igual com el leasing financer però aquest és el que realitzen directament les empreses fabricants, distribuïdores o importadores.
Marca -  dret exclusiu a la utilització d'una paraula, frase, imatge o símbol per identificar un producte o un servei.
Microcrèdit -  es tracta de préstecs menuts sense aval i amb baix interés, basats en la confiança cap a les persones i les seus capacitats. Generalment van destinats als més necessitats, a aquells que tenen dificultat per accedir al sistema bancari tradicional.
Mitjà de pagament -  És un instrument que permet realitzar pagaments per poder adquirir béns o serveis o pagar deutes.
Model -  dispositiu que es fabrica segons un patró de disseny.
Necessitat -  desig d'obtenir un bé o un servei. Sensació de manca d'alguna cosa sumat al desig de satisfer-les.
Nominal d'una operació de finançament -  és la quantitat per la qual es formalitza l' operació i que el prestatari deu tornar.
Novació hipotecària -  es tracta de la modificació d'algunes de les condicions d'un préstec hipotecari sense canviar d'entitat financera. A Espanya es pot modificar el tipus d'interés, l'import pendent, l'índex de referència, la finalització de la liquidació, els titulars del préstec, les garanties (reals o personals) o el sistema de liquidació. Les despeses varien depenent del canvi realitzat.
Objectiu -  meta que es pretén aconseguir. Ha de ser especific, assolible, mesurable, realista i fitat en el temps.
Pagar -  donar a algú els diners que se li deu o li correspon.
Període de carència -  es tracta d'un temps en la vida d'una operació de finançament en la qual no s'abona res en concepte d'interessos o d'amortització del capital d'un préstec.
Pharming -  És una pràctica fraudulenta en la qual es manipula el trànsit legítim d'un lloc web perquè dirigisca als usuaris a llocs web falsos, però molt similars en aparença, que instal·laran programari maliciós en l'equip del visitant o que registraran les dades personals de l'usuari, com les seues contrasenyes o les seues dades bancàries.
Phishing -  És un mètode que els ciberdelinqüents utilitzen per a enganyar i aconseguir suplantar la identitat d'altre a través de revelar informació personal, com a contrasenyes o dades de targetes de crèdit i de la seguretat social i nombres de comptes bancaris.
PIB -  (Producte Interior Brut) és una magnitud macro econòmica que expressa la suma de tots els serveis i béns finals produïts en un país durant un any.
Planificar -  elaborar o projectar un pla conforme al que s'ha de desenvolupar alguna cosa, especialment una activitat.
Pòlissa de crèdit -  és un document on es formalitza que una entitat financera concedeix a una empresa, empresari o professional una línia de crèdit.
Prescindible -  que no és o no es considera necessari o que permet que es prescindeix d'ell.
Pressupost -  pla d'actuació per al futur que quantifica, en termes monetaris, els ingressos i despeses per a les activitats que es preveuen escometre.
Prestador -  es tracta de la persona o entitat que presta els diners en una operació de finançament.
Prestatari -  es tracta de la persona física o jurídica que rep els diners de l'entitat financera o persona, obligant-se a tornar-los junt amb el pagament d'un interés.
Préstec -  És una operació per la qual una entitat financera posa a la nostra disposició una quantitat de diners mitjançant un contracte. A través d'aquest contracte s'adquireix l'obligació de tornar els diners en un determinat temps, a més de l'abonament d'unes comissions i uns interessos pactats.
Previsió -  cosa planejada o projectada. Càlcul realitzat amb antelació i que pot succeir o no.
Prioritzar -  ordenar en importància les tasques a realitzar.
Propina -  quantitat de diners que es dóna voluntàriament per agrair un servei.
Protecció -  cura preventiva davant un eventual risc o problema.
Quilòmetre zero -  vehicles que, encara que estiguin totalment nous i a estrenar, ja han estat matriculats pel concessionari o el propi fabricador.
Quota d'un préstec -  són els imports periòdics a abonar, normalment en mensualitats encara que es pot de forma trimestral, bimestral, semestral, anual... Es compon de dues parts: una quantitat correspon al pagament d'interessos (relacionats amb la taxa d'interés d'un préstec) i l'altra a disminuir el nominal d'un préstec.
Reclamació -  expressar, oralment o per escrit, la seua oposición, inconformitat o disgust per algún assumpte que considera injust.
Rèdit -  quantitat de diners que produeix periòdicament un capital.
Reduir -  acció en la qual es disminueix la quantitat, la grandària, la intensitat o la importància d'una cosa.
Renting -  Es tracta d'una modalitat de finançament que té semblança amb el leasing, però a diferència d'aquest també poden utilitzar-lo particulars. No contempla l' opció de compra i inclou totes les despeses relacionades amb el bé, com per exemple, manteniment, impostos, matriculacions, assegurances, reparacions,... per aquest motiu les quotes de renting són més elevades que el leasing.
Risc amb franquicia -  quantitat o percentatge fix que es pacta entre l'asseguradora i el propietari del vehicle, amb la finalitat de rebaixar la prima de la pòlissa d'assegurança per a cotxe sense afectar les cobertures incloses.
Romanent -  alguna cosa que sobra, que excedeix. En comptabilitat són els beneficis que a final d'any no s'han repartit.
Segona mà -  objecte, material o conceptual, que una vegada usat, és transferit a altra persona.
Seguretat -  absència de perill o risc.
Skimming -  És el robatori d'informació de targetes de crèdit utilitzat en el moment de la transacció, amb la finalitat de reproduir o clonar la targeta de crèdit o dèbit per al seu posterior ús fraudulent.
Sou -  remuneració regular assignada per l'acompliment d'un càrrec o servei professional.
Subrogació hipotecària -  es tracta de la modificació del deutor o del creditor d'un préstec.
  1. Subrogació del deutor: es dóna en les operacions de compravenda on el pagament de l'immoble suposa assumir el deute hipotecari del venedor, el qual pot ser un particular o un promotor immobiliari. Les condicions del préstec es mantenen i sols es modifica el titular de la hipoteca.
  2. Subrogació del creditor: consisteix a traslladar la hipoteca d'una entitat a altra, obtenint el prestatari una millora de les condicions del préstec.
En la subrogació sols es podrà aconseguir una modificació del tipus d'interés, el terme de l'amortització o els dos casos.
Superàvit -  situació en la qual els ingressos són superiors a les despeses o el patrimoni major als deutes.
Superflu -  no necessari.
Targeta -  És un instrument, normalment emés en plàstic, que permet materialitzar el pagament mitjançant TPV Virtual o datàfon.
Taxa Anual Equivalent (TAE) -  és el cost real anual d'una operació financera que inclou el tipus d'interés nominal i les diferents comissions que s'apliquen. És convenient diferenciar entre el Tipus d'Interés Nominal (TIN) i la Taxa Anual Equivalent, ja que el primer ens indica el preu que cobra el banc per prestar-nos els diners (tipus d'interés) i el segon la suma de comissions i despeses.
Taxa d'interés d'un préstec -  és el tipus d'interés (percentatge) que s'aplica al capital pendent d'un préstec per a calcular els interessos, és a dir, el preu que es paga pels diners prestats. Pot ser fix o variable, si és fix permaneix inalterable durant tota la vida del préstec però per altra part, si és variable es compon per un índex de referència (MIBOR, EURIBOR, IRS, ...) més un diferencial.
Terme d'amortització -  és el període que disposa el client per a tornar el préstec.
Tocomocho -  Estafa que consiste en vender un billete de lotería aparentemente premiado.
Transferència -  És un mitjà de pagament on manegem diners d'un compte bancari a un altre.
Tresoreria -  és una partida comptable que inclou el conjunt de disponibilitats líquides i serveix per cobrar els  ingressos i pagar les despeses.
Vehicle -  màquina que permet desplaçar-se d'un lloc cap a un altre, tant a persones, animals com un altre objecte.
Xec -  És un document mitjançant el qual una entitat financera s'obliga al pagament d'una determinada quantitat per ordre d'un dels seus clients i amb càrrec al seu compte bancari.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies