Top

Com afecta el COVID 19 als autònoms?

Com afecta el COVID 19 als autònoms?

Els autònoms, els més perjudicats per la crisi del coronavirus. A pesar d’això, El Govern ha aprovat una prestació de cessament d’activitat específica per als treballadors autònoms als que les mesures de l’Estat d’Alarma els ha suspés l’activitat o per a aquells el negoci dels quals s’ha vist notablement afectat per la crisi del coronavirus.

Qui la pot cobrar?

Tots els treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals hagen quedat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma (segons l’annex del RD 463/2020 i la seua posterior modificació ) o en el cas que la seua facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es veja reduïda almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. El gran problema amb què es poden trobar molts autònoms és la dificultat per a acreditar la caiguda dels ingressos per a aconseguir la dita prestació.

En el cas d’un autònom que tinga un o més empleats a càrrec seu, podrà acollir-se a la prestació per cessament d’activitat, però haurà de presentar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per als seus empleats. Les empreses que ho presenten estaran exonerades de l’abonament del 100% de la cotització per a empreses de menys de 50 treballadors, i del 75% per a les més de 50.

Quins són els requisits?

  • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020) . Si l’autònom s’ha donat de baixa prèviament, no podrà rebre esta ajuda.
  • En el cas que la seua activitat no es veja directament suspesa, acreditar la reducció de la seua facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
  • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quina quantia es rep?

  • La quantia serà el 70% de la base reguladora mensual; esta es calcula amb la mitjana de les bases per les quals la persona haja cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.
  • Excepcionalment, si no acredita el període mínim de cotització, podrà cobrar esta prestació, no existint carència mínima.
  • Tant la quantia mínima com les màximes es determinaran en funció al que preveu l’article 339 de la Llei de la Seguretat Social, regulada a través del Real Decret Llei 8/2015, de 30 d’octubre.
  • La percepció d’esta prestació extraordinària és incompatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social.

Durant quant temps es pot rebre?

  • La prestació Extraordinària tindrà una duració d’un mes, ampliant-se si és el cas, fins a l’últim dia en què finalitze l’estat d’alarma, en el cas que este es prorrogue i tinga una duració superior al mes.
  • El temps de la seua percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari puga tindre dret en el futur.

Què fer en cas de contagi o confinament per possible contagi?

Si estan contagiats o han d’estar confinats per haver estat en contacte amb un malalt, han de sol·licitar una baixa per malaltia que la nova legislació l’ha assimilat a un accident de treball. En eixe cas percebran el 75% de la seua base de cotització: uns 709 euros al mes en el cas de què opten per la cotització més baixa. A més, hauran de continuar pagant la quota que, com a mínim, és de 288 euros al mes.

On es sol·licita la prestació i quina documentació cal presentar?

La sol·licitud de prestació serà gestionada per la Mútua amb què el treballador tinga cobertes les contingències professionals o pel Servici Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) si estan cobertes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) .

Per als autònoms l’activitat del qual es trobe suspesa, s’haurà d’adjuntar el model 145; una fotocòpia del DNI; els dos últims rebuts de cotització; el llibre de família, en cas de comptar amb fills a càrrec; i el número de compte on vol que li ingressen la prestació.

Per als treballadors que sol·liciten l’ajuda pel descens de la seua activitat en més d’un 75%, a més de l’anterior documentació, hauran d’acreditar la dita caiguda amb la documentació que li sol·licite la mútua.

Share

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies