Top

Calculadora

Calculadora préstecs

Abans de demanar un préstec hem de tindre en compte diferents aspectes. Per una banda, les quotes que anem a pagar per a tornar els diners que hem rebut. I per atra, hem de ser conscients dels interessos que ens suposa el finançament, a més de com anem a amortitzar el capital que hem demanat.

Amb aquesta ferramenta podràs conèixer tota aquesta informació, encara que hem de considerar que poden influir altres circumstàncies que no estiguen reflexades com les que comentem a continuació.

Aspetes a tenir en compte:

 • Cada préstec compta amb unes certes condicions que altres no tenen, com també hi existeixen diferents tipus d’amortitzacions. En aquest simulador calculem les quotes mitjançant el mètode d’amortització més utilitzat actualment, però no significa que tots els préstecs empren el mateix.
 • Cal considerar les despeses extra que comporten els préstecs, com per exemple les despeses notarials, les del registre de la propietat, comissions d’apertura, impostos, etc. que inclourem en l’apartat de “despeses i demés comissions associades al préstec”. Cada préstec conté certes condicions i comissions associades a les quals hem de posar especial atenció.
 • Hem calculat les quotes utilitzant un tipus d’interès fixe durant tota l’operació de finançament. No sempre és així, hi ha altres tipus de préstecs als quals el tipus d’interès es solen formar gràcies a un tipus fixe més un variable revisat cada cert temps.
 • Al quadre d’amortització apareixen les xifres en signe negatiu donat que es tracta d’un desemborsament que hem que realitzar.

Amb aquesta ferramenta el nostre objectiu és fer conèixer la quantitat que realment es paga en concepte d’interessos al finalitzar els desemborsaments. No és una cosa que es deu prendre a la lleugera, pensa’t-ho bé abans de demanar un préstec per baixa que parega la quota a pagar.  A més, afegim el càlcul de la TAE que ens indica el cost real del préstec (interessos més tots els costos relacionats amb l’operació) i serveix de comparador per a poder escollir el finançament de menor cost.

Calculadora llum

Saps llegir una factura de la llum? En Finança’t t’ho expliquem amb esta calculadora de la factura de la llum i així poder utilitzar-la per comparar tarifes i escollir aquella que ens supose un menor cost.

A banda d’escollir una tarifa de la llum que s’adapte a nosaltres, és convenient seguir estos consells per disminuir el cost a la factura de la llum.

Aspetes a tenir en compte:

 • Al obrir la calculadora podem fixar-nos que hi han diverses fulles Excel i devem tindre en compte si la tarifa que volem comparar es tracta d’una tarifa normal o amb discriminació horària i seleccionar la corresponent:
  • Tarifa normal = Tarifa 2.0
  • Tarifa amb discriminació horària = Tarifa 2.0 DHA
 • Solament deurem emplenar les caselles de “Dades prèvies”, la resta s’emplenarà automàticament i al final de la fulla Excel ens apareixerà l’import total de la factura.
 • Podem crear copies i utilitzar cada full d’Excel per a cadascuna de les diferents tarifes que ens oferisca el mercat. És convenient calcular el consum mitjà de diverses factures, ja que hi ha mesos com agost o desembre que el consum pot ser diferent a la resta de l’any.

Elements factura de la llum:

 • Terme d’energia. És el consum realitzat amb el qual podem modificar el consum i aconseguir estalviar. En el cas de disposar d’una tarifa amb discriminació horària deurem sumar tots els costos en el cas d’horari punta i horari vall. A més, per a que siga convenient esta tarifa el consum de Kw deu sempre ser major en horari vall que en punta.
 • Terme de potència. Preu que paguem per la potencia contractada segons els dies facturats, a major potència major import de la factura.
 • Impost sobre l’electricitat. Impost que s’aplica sobre els termes d’energia i de potència.
 • Serveis. Es tracta del lloguer del comptador, en alguns casis hi ha d’altres que podem observar a la nostra factura.
 • Impost sobre el Valor Afegit. És l’impost que grava els elements anteriors i si, grava a altre impost (impost sobre electricitat).

Amb aquesta ferramenta el nostre objectiu és fer conèixer la composició de la factura de la llum per així poder comparar amb altres tarifes la nostra i escollir aquella que major ens convé segons el nostre consum.

Calculadora despeses cotxe i moto

Sabem en realitat quant ens costa mantindre un vehicle? Aquesta és la pregunta que la majoria ens realitzem quan anem a comprar un.

Per això, en Finança’t, hem preparat una calculadora perquè coneguem totes les despeses que comporta; no només els que paguem del preu del cotxe o la moto, hem de tindre en compte que hem de fer front a altra sèrie de despeses.

Aspectes a tenir en compte:

 1. Quant consumeix el nostre vehicle per cada 100 quilòmetres recorreguts? Aquest paràmetre pot variar segons model del cotxe o moto, així com l’ús que fem del vehicle ja siga per ciutat o autovia.
 2. Cost dels pneumàtics. Es tracta d’una despesa que pot ser que no assumim tots els anys. Per norma general, si els pneumàtics són de bona qualitat solen durar fins als 30.000 i 50.000 quilòmetres recorreguts, en el cas del cotxe, i al voltant de 10.000 quilòmetres en el cas de la moto.
 3. Impostos. Els vehicles no estan exempts d’aquests costos. Per la part dels impostos tenim:
  • L’ impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) o més conegut com l’impost de circulació. És un impost que es paga tots els anys. La seua vigència és des de l’1 de gener fins el 31 de desembre. Ha de pagar-ho el propietari del vehicle, que pot ser no siga el conductor habitual.
  • L’ impost de matriculació. Es paga solament una vegada, al moment d’adquirir un vehicle nou, és a dir, quan el matriculem. Per tant, estarem parlant de vehicles nous.
  • Canvi de nom. És un procés per canviar la titularitat del propietari del vehicle. No es tracta d’un impost, però és un pas d’obligat compliment al vendre o comprar un cotxe de segona mà. Normalment ho paga el comprador. A més, haurem de realitzar un contracte de compra-venda.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA). És un impost que paguem una vegada, al moment d’adquirir un vehicle. Generalment s’aplica només als vehicles nous, però si comprem un vehicle de segona mà a una empresa se’ns aplicarà aquest impost.
  • Impost de transmissions patrimonials (ITP). Impost que es paga una vegada, quan es compra un vehicle de segona mà. Ho paga habitualment el comprador.
  • Impost sobre la renda de persones físiques (IRPF). En el cas de la compra-venda de segona mà, si el venedor obté un guany haurà de tributar per ella. Aquest concepte no ho reflectim en la calculadora.
 4. Assegurança. És obligatori i el seu preu dependrà del model del cotxe o moto, de l’edat, de les cobertures del segur, i altres variables.
 5. Revisions i el manteniment en general. Per revisions ens referim al canvi d’oli, aigua per al filtre, revisions de frens, etc. A les reparacions incloem danys que hem pogut tindre i que ens haja cobrat el taller.
 6. Si som dels que ens agrada portar el cotxe o motocicleta ben net, hem de considerar el preu de neteja. Encara que podem realitzar nosaltres mateixos la neteja la qual cosa ens provocarà que aquesta despesa es reduïsca considerablement.
 7. Depreciació del cotxe. Volem vendre el cotxe o la moto? Abans de col·locar l’anunci de “es ven” convé analitzar quant pot valdre. La pèrdua de valor depèn dels anys que tinga el vehicle.A la pròpia calculadora podem observar el percentatge de devaluació per cada any i, a partir del preu inicial del cotxe/moto, podem conèixer el seu preu actual. No obstant això, el preu moltes vegades ho marca el mercat ja que l’escassetat fa augmentar el preu.
 8. Cost del préstec. Si hem necessitat finançament, haurem de sumar al cost anual del cotxe, el referent a la quota mensual i als interessos segons el nostre préstec.

Sumant totes les despeses coneixerem el que realment paguem anualment.

Amb aquesta ferramenta pretenem donar una idea general del que pot arribar a consumir anualment, mensualment i diàriament el nostre vehicle. Una vegada tenim totes les despeses que comporta podem reduir les que tinguem en consideració, o les que puguem. Ja que, existeixen despeses fixes com poden ser els impostos o assegurances, encara que haurem de diferenciar. Ja que l’import dels impostos ens ve fixat, no obstant açò, les assegurances són una despesa obligatòria on podem trobar un bon segur que s’adapte a les nostres necessitats i no pagar de més.

Calculadora aportacions i rescat pla de jubilació i pensions

Les pensions públiques s’han convertit en un dels principals temes de debat, ja que no estan del tot assegurades, és convenient pensar altres opcions financeres per a poder obtenir uns ingressos complementaris i d’aquesta manera poder mantenir el nostre nivell de vida durant la jubilació.

Després de la darrera modificació del sistema de pensions de la seguretat social, que potser no siga l’última, i el progressiu envelliment de la població, és essencial fomentar un canvi d’actitud respecte a l’estalvi i a la planificació de la jubilació.

Aspectes a tenir en compte:

 • L’increment anual fa referència a la possibilitat d’augmentar la quota d’un any a altre. És a dir, si hem determinat una quota de 100€ i decidim augmentar les aportacions un 3% anual significa que tots els anys s’incrementarà un 3% sobre l’any anterior, pel que tenim que el primer any invertirem 100€, però el segon any aportarem quotes de 103€, el tercer de 106,09€, el quart de 109,27€, etc., i així consecutivament al llarg del període que duren les aportacions.
 • La renda vitalícia s’obté mitjançant l’esperança de vida a Espanya que calcula el INE (2015 – 82,70 anys, si arredonim són 83 anys. Podem trobar aquestes dades al següent enllaç). Una renda vitalícia és un mètode de rescatar una inversió, en aquest cas un pla de jubilacions o de pensions, mitjançant l’aportació de quotes, però més que un mètode es tracta d’una assegurança en la qual el contractant es garanteix el cobrament d’una renda fins el moment de la seua mort.
 • Es tracta d’una idea general però sobretot el que volem ficar en evidència és la importància que té estalviar a llarg termini, junt amb la inversió en productes de planificació per a la jubilació. Quan pactem algun producte d’aquest tipus, deurem prendre especial atenció a les condicions i tots els termes que comporta per així poder contractar el que més s’adapte a les nostres necessitats.

Amb aquesta ferramenta pretenem donar una idea general del que es pot acumular al llarg dels anys, gràcies a l’estalvi i la inversió, per a després poder gaudir-ho. I també donar a conèixer les diferents formes de liquidació d’un pla de jubilació o de pensions.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies