Top

Calculadora

Calculadora prA�stecs

Abans de demanar un prA�stec hem de tindre en compte diferents aspectes. Per una banda, les quotes que anem a pagar per a tornar els diners que hem rebut. I per atra, hem de ser conscients dels interessosA�que ens suposa el finanA�ament, a mA�s de com anem a amortitzar el capital que hem demanat.

Amb aquesta ferramenta podrA�s conA?ixer tota aquesta informaciA?, encara que hem de considerar que poden influir altres circumstA�ncies que no estiguen reflexades com les que comentem a continuaciA?.

Aspetes a tenir en compte:

 • Cada prA�stec compta amb unes certes condicions que altres no tenen, com tambA� hi existeixen diferents tipus da��amortitzacions. En aquest simulador calculem les quotes mitjanA�ant el mA?tode da��amortitzaciA? mA�s utilitzat actualment, perA? no significa que tots els prA�stecs empren el mateix.
 • Cal considerar les despeses extra que comporten els prA�stecs, com per exemple les despeses notarials, les del registre de la propietat, comissions da��apertura, impostos, etc. que inclourem en la��apartat de a�?despeses i demA�s comissions associades al prA�steca�?. Cada prA�stec contA� certes condicions i comissions associades a les quals hem de posar especial atenciA?.
 • Hem calculat les quotes utilitzant un tipus da��interA?s fixe durant tota la��operaciA? de finanA�ament. No sempre A�s aixA�, hi ha altres tipus de prA�stecs als quals el tipus da��interA?s es solen formar grA�cies a un tipus fixe mA�s un variable revisat cada cert temps.
 • Al quadre da��amortitzaciA? apareixen les xifres en signe negatiu donat que es tracta d’un desemborsament que hem que realitzar.

Amb aquesta ferramenta el nostre objectiu A�s fer conA?ixer la quantitat que realment es paga en concepte da��interessos al finalitzar els desemborsaments. No A�s una cosa que es deu prendre a la lleugera, pensaa��t-ho bA� abans de demanar un prA�stec per baixa que parega la quota a pagar. A�A mA�s, afegim el cA�lcul de la TAE que ens indica el cost real del prA�stec (interessos mA�s tots els costos relacionats amb l’operaciA?) i serveix de comparador per a poder escollir el finanA�ament de menor cost.

Calculadora despeses cotxe i moto

Sabem en realitat quant ens costa mantindre un vehicle? Aquesta A�s la pregunta que la majoria ens realitzem quan anem a comprar un.

Per aixA?, en FinanA�aa��t, hem preparat una calculadora perquA? coneguem totes les despeses que comporta; no nomA�s els que paguem del preu del cotxe o la moto, hem de tindre en compte que hem de fer front a altra sA?rie de despeses.

Aspectes a tenir en compte:

 1. Quant consumeix el nostre vehicle per cada 100 quilA?metres recorreguts? Aquest parA�metre pot variar segons model del cotxe o moto, aixA� com la��A?s que fem del vehicle ja siga per ciutat o autovia.
 2. Cost dels pneumA�tics. Es tracta da��una despesa que pot ser que no assumim tots els anys. Per norma general, si els pneumA�tics sA?n de bona qualitat solen durar fins als 30.000 i 50.000 quilA?metres recorreguts, en el cas del cotxe, i al voltant de 10.000 quilA?metres en el cas de la moto.
 3. Impostos. Els vehicles no estan exempts da��aquests costos. Per la part dels impostos tenim:
  • La�� impost sobre vehicles de tracciA? mecA�nica (IVTM) o mA�s conegut com la��impost de circulaciA?. A�s un impost que es paga tots els anys. La seua vigA?ncia A�s des de la��1 de gener fins el 31 de desembre. Ha de pagar-ho el propietari del vehicle, que pot ser no siga el conductor habitual.
  • La�� impost de matriculaciA?. Es paga solament una vegada, al moment da��adquirir un vehicle nou, A�s a dir, quan el matriculem. Per tant, estarem parlant de vehicles nous.
  • Canvi de nom. A�s un procA�s per canviar la titularitat del propietari del vehicle. No es tracta d’un impost, perA? A�s un pas d’obligat compliment al vendre o comprar un cotxe de segona mA�. Normalment ho paga el comprador. A mA�s, haurem de realitzar un contracte de compra-venda.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA). A�s un impost que paguem una vegada, al moment d’adquirir un vehicle. Generalment s’aplica nomA�s als vehicles nous, perA? si comprem un vehicle de segona mA� a una empresa se’ns aplicarA� aquest impost.
  • Impost de transmissions patrimonials (ITP). Impost que es paga una vegada, quan es compra un vehicle de segona mA�. Ho paga habitualment el comprador.
  • Impost sobre la renda de persones fA�siques (IRPF). En el cas de la compra-venda de segona mA�, si el venedor obtA� un guany haurA� de tributar per ella. Aquest concepte no ho reflectim en la calculadora.
 4. AsseguranA�a. A�s obligatori i el seu preu dependrA� del model del cotxe o moto, de l’edat, de les cobertures del segur, i altres variables.
 5. Revisions i el manteniment en general. Per revisions ens referim al canvi d’oli, aigua per al filtre, revisions de frens, etc. A les reparacions incloem danys que hem pogut tindre i que ens haja cobrat el taller.
 6. Si som dels que ens agrada portar el cotxe o motocicleta ben net, hem de considerar el preu de neteja. Encara que podem realitzar nosaltres mateixos la neteja la qual cosa ens provocarA� que aquesta despesa es reduA?sca considerablement.
 7. DepreciaciA? del cotxe. Volem vendre el cotxe o la moto? Abans de colA�locar l’anunci de “es ven” convA� analitzar quant pot valdre. La pA?rdua de valor depA?n dels anys que tinga el vehicle.A la prA?pia calculadora podem observar el percentatge de devaluaciA? per cada any i, a partir del preu inicial del cotxe/moto, podem conA?ixer el seu preu actual. No obstant aixA?, el preu moltes vegades ho marca el mercat ja que l’escassetat fa augmentar el preu.
 8. Cost del prA�stec. Si hem necessitat finanA�ament, haurem de sumar al cost anual del cotxe, el referent a la quota mensual i als interessos segons el nostre prA�stec.

Sumant totes les despeses coneixerem el que realment paguem anualment.

Amb aquesta ferramenta pretenem donar una idea general del que pot arribar a consumir anualment, mensualment i diA�riament el nostre vehicle. Una vegada tenim totes les despeses que comporta podem reduir les que tinguem en consideraciA?, o les que puguem. Ja que, existeixen despeses fixes com poden ser els impostos o assegurances, encara que haurem de diferenciar. Ja que l’import dels impostos ens ve fixat, no obstant aA�A?, les assegurances sA?n una despesa obligatA?ria on podem trobar un bon segur que s’adapte a les nostres necessitats i no pagar de mA�s.

Calculadora aportacions i rescat pla de jubilaciA? i pensions

Les pensions pA?bliques sa��han convertit en un dels principals temes de debat, ja que no estan del tot assegurades, A�s convenient pensar altres opcions financeres per a poder obtenir uns ingressos complementaris i da��aquesta manera poder mantenir el nostre nivell de vida durant la jubilaciA?.

DesprA�s de la darrera modificaciA? del sistema de pensions de la seguretat social, que potser no siga l’A?ltima, i el progressiu envelliment de la poblaciA?, A�s essencial fomentar un canvi da��actitud respecte a la��estalvi i a la planificaciA? de la jubilaciA?.

Aspectes a tenir en compte:

 • La��increment anual fa referA?ncia a la possibilitat da��augmentar la quota da��un any a altre. A�s a dir, si hem determinat una quota de 100a�� i decidim augmentar les aportacions un 3% anual significa que tots els anys sa��incrementarA� un 3% sobre la��any anterior, pel que tenim que el primer any invertirem 100a��, perA? el segon any aportarem quotes de 103a��, el tercer de 106,09a��, el quart de 109,27a��, etc., i aixA� consecutivament al llarg del perA�ode que duren les aportacions.
 • La renda vitalA�cia sa��obtA� mitjanA�ant la��esperanA�a de vida a Espanya que calcula el INE (2015 a�� 82,70 anys, si arredonim sA?n 83 anys. Podem trobar aquestes dades al segA?ent enllaA�). Una renda vitalA�cia A�s un mA?tode de rescatar una inversiA?, en aquest cas un pla de jubilacions o de pensions, mitjanA�ant la��aportaciA? de quotes, perA? mA�s que un mA?tode es tracta da��una asseguranA�a en la qual el contractant es garanteix el cobrament da��una renda fins el moment de la seua mort.
 • Es tracta da��una idea general perA? sobretot el que volem ficar en evidA?ncia A�s la importA�ncia que tA� estalviar a llarg termini, junt amb la inversiA? en productes de planificaciA? per a la jubilaciA?. Quan pactem algun producte da��aquest tipus, deurem prendre especial atenciA? a les condicions i tots els termes que comporta per aixA� poder contractar el que mA�s sa��adapte a les nostres necessitats.

Amb aquesta ferramenta pretenem donar una idea general del que es pot acumular al llarg dels anys, grA�cies a la��estalvi i la inversiA?, per a desprA�s poder gaudir-ho. I tambA� donar a conA?ixer les diferents formes de liquidaciA? d’un pla de jubilaciA? o de pensions.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies